IKT-besparelser på 20 skoler med Skolelinux

Saksbehandler: Cand.Scient Knut Yrvin 11. mars 2004

Det er tilsammen 175 grunn- og videregående skoler i Oslo. Over en periode på to år har 58 skoler fått 110 millioner i prosjektmidler til IKT-satsing. Pengene har gått til bygging av datanett, anskaffelse av utstyr og programvare, og drift. Fra budsjettet 2004 er det kuttet i driftsmidlene til prosjektskolene. Driftskostnadene er overført fra Skoleetaten sentralt til skolene lokalt. Overføringen vil føre til kutt i lærerstillinger rapporterer flere lærerorganisasjoner. På sikt står IKT-basert eksamen i fare for flere av de 117 skolene som ikke har vært med på den sentrale IKT-satsingen1 forteller skoledirektøren. Det er fare fare for at 2/3 av skolene vil stå uten en tilfredsstillende IKT-løsning.

21. mai 2003 ble skolene oppfordret til å ta i bruk Linux av bystyret. Skolebyråden har nylig fått spørsmål om å ta i bruk OpenOffice i skolen på samme måte som Akershus fylkeskommune. Skolelinux ble spurt 23. februar 2004 om å et forslag til en alternativ løsning, hvor driftskonstnadene var mer på linje med skolenes budsjetter. Dette dokumentet er vårt forslag til hvordan driftskostnaden av en moderne IKT-løsning kan reduseres.

Vi ønsker å gjennomføre en brukermedvirket innføring av Skolelinux på 20 skoler. 5 skoler blir med høsten 2004 (Utsikt 1). Disse får et fadderansvar for de neste 15 skolene som skal igang sent 2004 og våren 2005 (Utsikt 2).

Prosjektet bruker evolusjonære metoder for innføring og kompetansedeling. For fri programvare er dette beskrevet i forskning finansiert av National Science Foundation i USA og FN-rapporten: Fri og åpne programvare: Implikasjoner for IKT-politikken og utvikling (side 102). Det blir lagt opp til sterk lokal deltakelse underveis med korte beslutningsveier knyttet direkte til primærvirksomheten. Rektor skal ha full oversikt over de reelle IKT-kravene og kostnadene under innføring og bruk. Innføringen vil skje i tett og fortløpende dialog med skolens lærere og ledere. Det blir lagt stor vekt på bruk av elektroniske fora, gjenbruk av gode løsninger og effektiv sentralisert drift. Vi vil møte kravene satt i «program for Digital kompetanse» fra Utdannings- og forskningsdepartementet. Det blir satt sterkt fokus på å sikre lave vedlikeholdskostnader, og optimal rolledeling mellom sentralisert drift og lokal støtte til IKT. Erfaringsrapporter deles fortløpende.

Prosjektopplegget vil sikre teknisk kostnadseffektiv utrulling av datanettverk og datamaskiner hvor programvaren har brukervennlige avtalevilkår. Det legges opp til en standardisert driftsløsning med begrenset mulighet for lokal tilpasning av arkitekturen. Våre estimater er følgende basert på en løsning med 20 skoler med 3 000 arbeidsplasser og 9 000 elever og lærer, fullt datanettverk, og sentralisert drift over 2 år:

Aktiviteter over 2 år

Totalt over 2 år

Totale utstyrskostnader med bygging av datanett (3 000 arbeidsplasser med 80% PC-gjenbruk. 6500 pr. «skjerm» inkl mva.). 150 skjermer pr. skole til 450 elever/ansatte. 20% bærbart utstyr, tykke klienter, inkl. pereferiutstyr mv.

19 500 000

Prosjektkostnader, opplæring, fadderordning og oppbygging av elektronisk felleskap

5 300 000

Total sentraldrift 5+15 skoler (i prosjektperioden)

9 600 000

Bredbåndsleie (2 Mbps m Internett-tilknytning)

1 000 000

Totalt

35 400 000

*) Tabellforklaring: Totale sentraldriftskostnader på 9,6 mill over 2 år vil si en årlig driftskostnad pr. bruker på 533 pr. elev. Prosjektkostnadene vil falle bort etter gjennomføring av utprøvingsprosjektet. Estimerte opplæringskostnader er 60 000 kroner pr. skoleår.

Det er 20% av datamaskinene som er bærbare eller arbeidsstasjoner. Dette utstyret kan brukes til å dekke spesielle behov. De resterende maskinene er tynnklienter. Alt går på Skolelinux for å redusere kostnadene knyttet til vedlikehold av flere systemer. Det legges stor vekt på gjenbruk av klientmaskiner.

De viktigste momentene er at bruken av IKT forankres i skoleledelsen og i skolefagene. Bruken av IKT i skolen gir best resultat der teknologien støtter opp under skolens primæraktiviter og dette støttes fullt og helt av ledelsen og faglærere på skolen. Derfor legger vi stor vekt på opplæring, fadderording og oppbygging av elektronisk felleskap.

Målsetninger

  1. Sikre faglig-pedagogisk bruk av IKT integrert med skolefagene med fokus på digital kompetanse

  2. Bygge ned digitale barrièrer ved å øke tilgangen til datamaskiner, Internett, og bredbånd

  3. Ta i bruk teknologi som er er tilpasset skolehverdagen og de ressursene skolen har

Gjennom en brukermedvirket prosess2 vil prosjektet bygge opp datanettverk på 20 skoler, skaffe nødvendig utstyr, og sikre at lærere og skoleledelsen er rustet til å bruke fri programvare som en naturlig del av skolehverdagen. Det er tre hovedvirkemidler i prosjektet:

Forventninger

Prosjektet skal på to år sikre at Oslo kan arbeide mot målsetningen i programmet4 for Digital kompetanse fra Utdannings- og forskningsdepartementet. Programmet fokuserer på:

Kostnader over tid

Kostnadene til IKT i skolen er todelt. Den første delen handler om utbygging, den andre handler om drift og faglig-pedagogisk bruk av IKT i skolehverdagen. De største kostnadene over tid til en moderne IKT-løsning er knyttet til drift og vedlikehold. Opplæringskostnadene er en svært viktig del av totalinnsatsen.

Kostnadene knyttet til vedlikeholdet er sterkt avhengig av teknologiske valg innledningsvis. IKT-ansvarlig og konsulenter må fort bruke månedsverk på hver skole med oppsett av dataprogrammene og nett-tjenester. Dette arbeide er blir kraftig redusert med Skolelinux grunnet en ferdig arkitektur og gjenbruk av løsninger. Budsjettet forutsetter samordning av IKT-anskaffelser.



Årlige driftsfølgekostnader





Skoleår

Høst 2004

Hele 2005

Vår 2006

Summering

Prosjekt

UtsIKT I

UtsIKT I+II

UtsIKT I+II


Nye prosjektskoler

5

15

0


Totalt ant. skoler med sentraldrift

5

20

20


Antall maskiner

750

3 000

3 000


Utstyrsinvestering

4 875 000

14 625 000

0

19 500 000

Prosjekt-, drift- og kursbevilgning

2 722 000

8 768 000

4 384 000

15 874 000

Sum prosjektbevilgning

7 597 000

23 393 000

4 384 000

35 374 000

Fordeling av driftskostnader i perioder





Drift/prosjektkost høst 2004

2 722 000




Driftskostnad 2004

2 722 000




Driftskostnad 2005 UtsIKT I+II


7 106 000



Driftskostnad 2005 eldre UtsIKT


1 662 000



Driftskostnad 2005


8 768 000



Driftskostnad 2006 UtsIKT III



1 060 000


Driftskostnad 2006 eldre UtsIKT



3 324 000


Driftskostnad 2006



4 384 000







Oppgradering foreldet maskinpark

4 875 000

14 625 000

0

19 500 000






Totale driftsfølgevirkning u/nåverdi

7 597 000

23 393 000

4 384 000

35 374 000



Prosessvirkemidler

Følgende forhold vil bli lagt vekt på i innføringsprosessen:

  1. Vi vil bruke arbeidsmiljølovens § 12.3 som styringsverktøy under utprøving og innføring av ny Skolelinux:

«Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal holdes orientert om systemer som nyttes ved planlegging og gjennomføring av arbeidet, herunder om planlagte endringer i slike systemer. De skal gis den opplæring som er nødvendig for å sette seg inn i systemene, og de skal være med på å utforme dem.»
  1. Det vil etableres en fadderordning hvor pionerskoler bidrar med erfaringer som gjør det enklere for nye skoler å starte. Fadderordningen vil legges opp slik at det fokuset er på faglig-pedagogisk fordel med IKT.

  2. Opplæring er en av de viktigste innsatsfaktorene i prosjektet. Lærerne skal gjøres kjent med å ha full brukeropplæring i systemene. Dette skal skje svært tidlig i prosessen. Lærerne kommer først. Fokuset vil være på faglig-pedagogisk bruk.

  3. Vil vi bruke nettverksteknologiene til fritt å dele erfaringer under hele prosjektperioden. Dette kommer i tillegg til tradisjonelle metoder for prosjektgjennomføring. Ut over det vil vi en innsats i Oslo bidra til vedlikehold av Skolelinux i tråd med råd gitt av Utdannings- og forskningsdepartementet på vegne av Statsråden (13. mars 2003):

Departementet vil derfor søke å medvirke til at det store dugnadsarbeidet som er lagt ned i bl a Skolelinux kan videreføres i en form som både vil komme skolene til del og samtidig sikre at det gis gode rammebetingelser for de som skal følge opp denne satsingen.
  1. Vi vil følge retningslinjene gitt av Sosialdepartementet i Stortingsmelding nr 40 om «Nedbygging av funksjonshemmende barrièrer»:

Det er et stort potensial for å bedre hverdagen til personer med nedsatt funksjonsevne ved aktiv bruk av ny teknologi. Samtidig er det også farer knyttet til nye former for eksklusjon fra samfunnsdeltagelse. Valg av brukergrensesnitt og teknologi er avgjørende.
For at størst mulige brukergrupper skal ha nytte av IT-verktøy er det vitalt at verktøyene lages med universell utforming i tankene.
  1. Prosjektet vil bruke programvare med brukervennlige avtalevilkår. På råd fra Teknologirådet og Nordiske forbrukermyndigheter vil Skolelinux bruke programvare med avtalevilkår som gir alle rett til å omforme, utbedre og tilpasse teknologien.

Overordnet innføringsplan

Innføringen vil skje på følgende måte.

Aktivitet

Detaljer

Opplæring (fase 1)

Følg arbeidsmiljølovens krav til brukermedvirkning. Gi kurs i Skolelinux-systemet (40t), brukerkurs (6t), faglig-pedagogisk bruk (40t) og kurs i 1.linje vedliheold (40t) for utvalgte lærere, IKT-ansvarlige og alle tillitsvalgte som blir berørt.

Prosjektering

Planlegg innføringen av det nye datasystemet med de ansatte, de tillitsvalgte og rektor. Bygg fysisk datanett om dette mangler. Skaff nytt eller brukt utstyr. Flere leverandører leverer Skolelinux-pakker med like maskiner.

Innføring

Sett på plass utstyret, installer herligheten. Gitt at man kjøper ferdig Skolelinux-pakke tar installasjon 2 timer. Det tar fort 6-12 timer å plassere ut maskinene rent fysisk.

Opplæring (fase 2)

Kjør brukerkurs på 6 timer for alle lærere. Norsk nettskole og LærerIKT tilbyr skoletilpassede kurs over 40 timer i aktuelle brukerprogram som f.eks. OpenOffice. IKT-ansvarlig kan få oppfriskningskurs i 1.linje støtte.

Støtte

Systemvedlikeholdet på Skolelinux for 1.linje kan ta fra ½ til 1 dag i uka om skolen har en tjenermaskin med 30-60 tynnklienter, noen arbeidsstasjoner og 140-350 brukere. Innføres 100-150 tynnklienter øker vedlikeholdet fra 1 til 2 dager i uka for de som sentraldrifter. Systemvedlikeholdet kan gjøres av IKT-ansvarlig, kommunen, eller et firma.

Planen betegnes med akronymet OPIOS som er forbokstaven til de forskjellige deler av innføringsplanen.

Evaluering

Premisser:

Hver prosjektskole skal evaluere sin egeninnsats og leveranseevne hver 3 måned gjennom rapporter og prosjektmøter.

1Skoledirektør Astrid Søgnen i Østlandssendingen tidlig 9. november 2003

2Arbeidsmiljølovens §12.3: http://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/veiledninger/full510.html

3Det nasjonale nettstedet for matematikk: http://www.matematikk.org/

4Femårsprogram for digital kompetanse i skolen: http://odin.dep.no/ufd/norsk/aktuelt/pressem/045071-070138/index-dok000-b-n-a.html